Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe webáruházunk szolgáltatásait, ha ezeket a feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ha bármilyen kérdése van a vásárlással, megrendeléssel illetve a szállítással és fizetéssel kapcsolatban, Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein készséggel állunk rendelkezésére.
Jelen Általános Szerződési Feltételek Woohoo Market Kft. Székhely: 2083 Solymár, Munkás utca 34 fszt. 2, cégjegyzékszám: 13-09-203103, adószám: 27276271-2-13 (levelezési cím: 2083 Solymár, Munkás utca 34 fszt. 2); továbbiakban Webáruház üzemeltető) által üzemeltetett, a https://hordoszauna.com oldalain, elérhető szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó, vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztrációval és/vagy a Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően az oldal bármely Szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Szolgáltatói adatok

Cégnév:                        Woohoo Market Kft.
Cím:                              2083 Solymár, Munkás utca 34 fszt. 2

Levelezési cím:             2083 Solymár, Munkás utca 34 fszt. 2
Tel.:                               +36 30 826 59 29 
E-mail címe:                 info@hordoszauna.com
Weboldal címe:            https://www.hordoszauna.com
Adószám:                     27276271-2-13
Cégjegyzékszám:        13-09-203103
Bankszámlaszám:       Otp bank: 11707110-21459973
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve:    magyar

Megrendelések felvétele és feldolgozása, vásárlás

A megrendelés történhet telefonon (+36308265929), emailen (info@hordoszauna.com), facebook messengeren (https://www.facebook.com/hordoszauna), vagy online (a weboldal árlista menüpontja alatt: (https://hordoszauna.com/arlista/).

Kérjük, hogy a rendelés folyamán adja meg adatait, mivel a leadott rendelésről díjbekérőt állítunk ki. Ha nincs raktáron a választott szauna, úgy

elindítjuk a gyártását. Ez rendszerint 2-4 hetet vesz igénybe, minden esetben tájékoztatjuk a Vásárlót, ha valamilyen oknál fogva ez több időt vesz igénybe.

Lehetőség van rendelni és egy összegben kifizetni ezen a linken: https://hordoszauna.com/arlista/

A rendelés leadásnál szükségünk van még: milyen szaunát szeretne vásárolni, illetve milyen színű faburkolatot szeretne és milyen fűtése legyen a szaunának.

Amennyiben valamilyen információt nem talál, vagy további kérdései lennének vegye fel velünk a kapcsolatot  telefonon (+36308265929), emailen (info@hordoszauna.com), a kapcsolati űrlapon vagy facebook messengeren (https://www.facebook.com/hordoszauna).

A Webáruházban feltüntetett árak

Tájékoztatjuk, hogy minden termék árát bruttó áron, azaz ÁFÁ-val együtt tüntetjük fel. A feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási díjat, erről ezen az oldalon tájékozódhat a fizetési módok, szállítási költségek menüpontok alatt. Teljes ár kifizetésekor és éppen aktuális akció esetén előfordul, hogy Ingyenesen szállítunk egész Magyarország területén. Az ingyenes szállítás abban az esetben érvényes, ha a vásárló a helyszínen elegendő munkaerőt biztosít a dézsafürdő végleges helyére való mozgatásához.

Az áraink magyar Forintban értendők.

Számlázással kapcsolatos információ

A rendeléshez tartozó elektronikus számlát, vagy díjbekérőt a megadott email címre küldjük ki. Amennyiben a következő email típusokat használja, sajnos nem garantált a számla megérkezése Önhöz. Kérem, minden esetben nézzen bele a Spam (Szemetes) mappába is!

citromail.hu
vipmail.hu
freemail.hu

Szállítási és fizetési  feltételek

A Webáruházban megrendelt termékeket a visszaigazolást követően – előre láthatólag – 2-4 héten belül tudjuk szállítani, vagy személyesen át tudja venni a levelezési címünkön (2083 Solymár, Munkás utca 34).

A Megrendelés elküldése gombra való kattintással Ön tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltetője (Woohoo Market Kft.) és Ön között szerződési nyilatkozat jön létre, amely fizetési kötelezettséget von maga után.

Kérem, hogy csak akkor rendelje meg a kiválasztott termékeket, ha annak kifizetését is biztosítani tudja! Az át nem vett (sértetlen) csomagok visszaszállítási költségét minden esetben kiszámlázzuk vásárlóinknak!

Előleg utáni fennmaradó összeg leszállításkor, az árú átvételekor, annak átadásával fizetendő meg készpénzzel, vagy utalással. A termékek árának kiegyenlítéséig az áru cégünk tulajdonát képezi. Amennyiben előlegbefizetés történik az árajánlat ismerete alapján, a befizetést mindkét fél előleg befizetésként értelmezi.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Vásárló viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a 2083 Solymár, Munkás utca 34 címre kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 30 826 5929
Internet cím: https://hordoszauna.com
E-mail: info@hordoszauna.com
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását.